PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni

 

7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) ile birlikte, Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (bundan böyle kısaca “PAHSSc” olarak anılacaktır) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen üyelerine, gönüllerine, gönüllü adaylarına, bursiyerlerine, bağışçılarına, destekçilerine, hastalarına, hasta yakınlarına veya bakım verenlerine, sağlık çalışanlarına, özetle tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerinin, kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

 

Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde veya herhangi bir sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, KVKK tarafından "kişisel veri" olarak tanımlanan verilerinizi zaman zaman kaydediyor ve bunların hukuka uygun bir şekilde işlenmesi konusunda özen gösteriyoruz. Bu nedenle, PAHSSc tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İşbu aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

 

1. TANIMLAR

 

1.1 Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

Kişisel verilerinizin korunması ve güvenliği konusunda bilinçli olmak için öncelikle hangi verilerinizin kişisel veri, hangi verilerinizin özel nitelikli kişisel veri olduklarını bilmek gerekir. 

 

1.1.1 Anonim veriler: 

Herhangi bir kişiyi belirlemeyen veya belirlemeyecek olan verilerdir. Bu veriler kişisel veriler içermediği için açık verileridir. Herhangi bir işlem yapılmaz. 

 

1.1.2 Kişisel veriler: 

Kişinin ekonomik, sosyal, fiziki, kimlik bilgileri, IP adresi, ses kaydı, taşıt plakası, hobileri, tercihleri, görüştüğü kişiler vb. bilgiler yani kısaca tek başına veya başka kaynaklar ile ilişkilendirilerek bir gerçek kişi tanımlanabilen bilgiler kişisel veridir. Kişi tarafından fiziki, ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen bilgilerdir. Örneğin;

 • Adı ve soyadı,
 • Doğum tarihi, yeri,
 • Cinsiyeti,
 • Telefon numaraları (ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks, IP gibi iletişim bilgileri,
 • Taşıt plakası, TC no, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası,
 • Eğitim düzeyi, diploma, sertifika gibi eğitim ve meslek bilgileri,
 • Eğitim ve iş tecrübesi geçmişi, özgeçmiş bilgileri, kariyer hedefleri
 • İş ünvanı, mesleği, çalıştığı yer,
 • İlgi alanları, memnuniyetleri, şikayetleri, beğeni ve tercihleri
 • Sosyal medya tercihleri,
 • Banka hesap numarası, kredi kartı numarası gibi finansal veya ödeme bilgileri,
 • Resim, görüntü, ses kayıtları
 • Yasal düzenlemelerin olanak tanıdığı kapsamda genel toplantı ve etkinlik görsellerini oluşturan fotoğraflar,

gibi konuları içeren veriler, kişisel verilerdir.

 

1.1.3 Özel Nitelikli Kişisel Veriler :

KVKK'nın 6. maddesine göre, özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Kişinin doğrudan mahremi ile ilgili kişisel verilerdir. Bu tür veriler daha hassas ve gizli nitelikte olduğu için kanun tarafından ayrıca korunmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi için ilgilinin açık rızası gerekmektedir. Ancak kanunda belirtilen bazı istisnalar dışında bu tür veriler işlenemez.

 

1.2 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu  ifade eder.

1.3 Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.4 Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

 

2. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ

 

KVKK’ya göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği'dir. 

 

Veri Sorumlusu: Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSc)

Posta Adresi: Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi, 1851/10. Sk. No: 3, 35600 Karşıyaka/İzmir

Telefon : +90 850 885 27 11 / Cep: +90 555 024 14 80 (mesai saatleri hafta içi saat 10:00 - 16:00 arası)

E- posta adresi: info@pahssc.org.tr

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ için tıklayınız.

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 • Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,
 • PAHSSc'nin genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri, temsilcilerine, derneğin faaliyet alanı içerisindeki faydalanıcılarına ve paydaşlarına yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,
 • Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Dernek’in tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,
 • PAHSSc'nin faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,
 • Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi,
 • Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,
 • Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin, derneğin faaliyet alanı içerisindeki faydalanıcıların, paydaşların bilgilendirilmesi,
 • PAHSSc'ye ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,
 • İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,
 • Mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması
 • 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Üyeler, derneğin faaliyet alanı içerisindeki faydalanıcılar ve paydaşları ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

 

Üye/Gönüllü/Bağışçı/Paydaş/Derneğin faaliyet alanı içerisindeki faydalanıcılar (bundan böyle kısaca “Faydalanıcılar” olarak anılacaktır)’ın kişisel verileri;

 

 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve kişisel veri sahibinin kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 • Sunulacak hizmetler, yapılacak faaliye ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 • Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,
 • Faaliyet alanı kapsamının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden akademik araştırmalarda, istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi, analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Faydalanıcılar’ın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Faydalanıcılar’a verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 • PAHSSc sponsorlarına, destekçilerine, Faydalanıcılar'ına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar, yeniliklerinden haberdar edilmesi, hastalıklarımız ile hastalıklardan doğan haklarımız hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Talep edeceği bilgi, etkinlik ve faaliyetlerle ilgili kişisel veri sahibine bilgilendirme yapılması,
 • Kişisel veri sahibinin yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 • Kişisel veri sahibinin tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve faaliyetlerin önerilebilmesi,
 • Kişisel veri sahibinin üstleneceği görevlerin düzenlenmesi ve görevlere ilişkin bilgilendirme yapılması,
 • Kişisel veri sahibinin beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların kişisel veri sahibinin tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
 • Kişisel veri sahibi tarafından verilen bilgiler esas alınarak Faydalanıcılar profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin işlenenmesi, bu bilgiler doğrultusunda PAHSSc'nin faaliyetlerini geliştirmesi,
 • Verilen bilgiler esas alınarak Faydalanıcılar profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,
 • Faydalanıcılar'ın Faydalanıcılar adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
 • Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 • Sosyal medya, internet sitesi, yazılı, işitsel, görsel çevrimiçi yayın vb. kanallarda Faydalanıcılar'ın hikayelerinin paylaşılması,
 • Uygulama/applikasyonların yönetilebilmesi ve geliştirilebilmesi,
 • Yukarıda “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Faydalanıcılar’a ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
 • Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması ve yedeklenmesi,
 • PAHSSc’ye ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için kişisel veri sahibine bildirimde bulunulabilmesi, elektronik, SMS vb iletiler gönderilmesi, e- bülten, e-dergi aboneliği sağlaması ve iletmesi, 
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 • Bağış talebinde bulunabilmesi, bağış kampanyalarını duyurabilmesi, bağış alabilmesi ve bağışçılara teşekkür edebilmesi,
 • Burs başvuruları,
 • Dernek de çalışma başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması; Dernek de daha önce çalışmış kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde yeniden iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve çalışma başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, yeni işverenlere talep halinde verimlilik ve performans referansları verilebilmesi,
 • Bilginin elde edilmesi esnasında kişisel veri sahibini bildirilecek sair amaçlarla,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde işlenebilecektir. 

 

4. YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ VEYA KURULUŞLAR

 

Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, PAHSSc'nin amaçlarını gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğu sivil toplum kuruluşları (STK'lar), kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, iş birliği yaptığı program ortağı kuruluşlar, yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlar, diğer üçüncü kişiler, yasal zorunluluklar gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve gelişen teknoloji ile ortaya çıkan hizmetler (örneğin e-posta hizmetleri, bulut tabanlı sistemler) sunucuları ve sağlayıcılarıdır. Teknolojik hizmet sağlayıcıları, yurtdışı tedarikçilerle çalışabilmektedir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, PAHSSc ile gerçekleştirdiğiniz işlemlerle ilgili olarak derneğimizin ilgili birimleri, internet sitesi, sosyal medya kanalları, telefon, e-posta gibi araçlarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik veya otomatik olmayan yollarla bize ulaşmaktadır. Bu veriler toplanmakta, işlenmekte, güncellenmekte ve dijital veya fiziksel ortamlarda saklanabilmektedir.

 

Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, PAHSc'nin genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, seminerler, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri, temsilcileri, gönüllüleri, bağışçıları, paydaşları, derneğin faaliyet alanı içerisindeki Faydalanıcılara yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi, Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası, idari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması, mevzuat uyarınca Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması ve 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında KVKK’nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan PAHSSc’nin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve yine üyeler ile iletişim kurulabilmesi, PAHSSc’nin tanıtımı, haberleri ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi, PAHSSc’nin faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi, Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Dernek faaliyetleri kapsamında fadalancıların bilgilendirilmesi, PAHSSc’ye ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması veya yedekleme yapılması amaçlarıyla KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği Faydalanıcılarımızın (veya tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerinin) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ek olarak üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi gereği hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması için sorumlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

 

Dernek, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, Medeni Kanun, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTİÇİ VEYA YURTDIŞI AKTARIMI VE AKTARIM AMAÇLARI

 

PAHSSc, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtildiği şekil ve durumlarda, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere aktarabilecektir:

 

Dernek üyeliği kapsamında 5223 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği de dahil olmak üzere kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tahtında öngörülmesi veya mevzuat tahtında öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda Kişisel Verileriniz PAHSSc’nin ilgili kanuni veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ve bununla sınırlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

 

Dernek üyeliği veya tüzel kişi üyenin gerçek kişi temsilciliğine ek olarak Dernek organlarında görev almanız durumunda Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz ve meslek bilginiz Dernekler Kanunu ve ikincil mevzuattaki çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla veri sorumlusu olan PAHSSc'nin kanuni ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

 

Dernek toplu elektronik posta, toplu SMS gönderimi gibi iletişim konularına ilişkin olarak üçüncü kişilerden hizmet almakta olup, Faydalanıcılar'ın PAHSSc'nin faaliyetleri, haberleri ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verecek elektronik postaların, SMS vb. ileti ve yayınların gönderilebilmesi için, elektronik posta adresleriniz, telefon numaralarınız gibi kişisel verileriniz hizmet sağlayıcısı ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, PAHSSc’nin meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.

 

Dernek bünyesinde düzenlenen genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye ve Faydalanıcılar toplantıları gibi çeşitli faaliyet ve hizmetlerin sağlanması amacıyla dönem dönem Dernek dışı organizasyon firmaları ile çalışılıyor olup, etkinliklerin organizasyonunu sağlamak ve katılımcılara etkinliğe ait kimlik kartları gibi materyelleri sağlamak amacıyla söz konusu etkinliğe katılacak kişilerin ad ve soyad gibi bilgilerini PAHSSc'nin belirli etkinlikleri açısından yetkilendirdiği ve o iş özelinde veri işleyen sıfatını taşıyacak olan organizasyon firması ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan PAHSSc’nin meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.

 

İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, Dernek bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Dernek dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta olup, üyelerimizin (veya tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerinin) Faydalanıcılarımızın ve paydaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, PAHSSc’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman PAHSSc’nin kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmamaktadır.

 

Faydalanıcıları’nın hak veya yükümlülükleri veya veya Dernek nezdindeki üyelik ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, ilgili uyuşmazlık ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı olarak Kişisel Verileriniz PAHSSc’nin avukatları, danışmanları ve ilgili yargı makamları ve icra mercileri ile veri sorumlusu PAHSSc’nin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması kapsamında paylaşılabilecektir.

 

PAHSSc’nin yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve Dernek Tüzüğü kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, yalnızca bunlarla sınırlı olarak, PAHSSc’nin hizmet aldığı hizmet sağlayıcı, destek ve danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi yurtiçinde yerleşik üçüncü kişiler ile PAHSSc'nin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan PAHSSc'nin meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.

 

Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

 

7. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Madde 11 Kapsamındaki Hakları

 

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklarınızı veri sorumlusu olan Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSc)’den talep edebilirsiniz.

 

Bu kapsamda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki şekildedir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanuna ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.
 • Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi aşağıda verilen ve zaman zaman değişebilecek olan e-posta adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz vasıtasıyla, güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da tarafınızca Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSc)’ne daha önce bildirilen ve Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSc) sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak veya yine aşağıda yer alan ve zaman zaman değişebilecek olan posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve bu yetkinin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerinizi içermesi gerekmektedir.

 

 8. 6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 

AÇIK RIZA METNİ

 

Konu

 

İşbu muvafakatname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamındaki şahsıma ait kişisel verilerimin, Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğu sivil toplum kuruluşlarına (STK'lara), kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, iş birliği yaptığı program ortağı kuruluşlara, yurtiçi/yurtdışı kurum ve kuruluşlara, diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara, yasal zorunluluklar gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, şubelere, hizmet alınan ve sponsor olan firmalara ve iktisadi işletmelerine aktarılmasına, paylaşılmasına, kullanılmasına, işlenmesine, saklanmasına ilişkin açık rızamı içermektedir.

 

Ben, Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı beyan ederek, KVKK ve sair mevzuat kapsamında koruma altında olan özel nitelikli kişisel verilerim dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işleneceğini, kullanılacağını, aktarılacağını, paylaşılacağını ve gereken süre zarfında saklanacağını; açık rıza verdikten sonra dilediğim zaman koşulları yerine getirerek açık rızamı geri alabileceğim hususunda Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği ("PAHSSc") tarafından tam ve açık bir şekilde bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ediyorum.

 

Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı içeren işbu muvafakatname ile kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin tarafınızca muhafaza edilmesine, özgür irademle rıza göstermeyi kabul ediyorum.    

 

Veri Sahibi

Adı Soyadı :   

Tarih : 

İmza : 

 

 

Not: Açık rıza metni, 18 yaşından küçük olanların ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından doldurulmalıdır.

 

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (PAHSSc)

Adresi: Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi, 1851/10. Sk. No: 3, 35600 Karşıyaka/İzmir

Telefon : +90 850 885 27 11 / Cep: +90 555 024 14 80 (mesai saatleri hafta içi saat 10:00 - 16:00 arası)

E- posta adresi: info@pahssc.org.tr


 

Web sitemizdeki kısa versiyon açık rıza metninin linki için lütfen tıklayınız.

Web sitemizdeki Kısa versiyon açık rıza metninin PDF versiyonu için lütfen tıklayınız.

Web sitemizdeki uzun versiyon açık rıza metninin linki için lütfen tıklayınız.

Web sitemizdeki uzun versiyon açık rıza metninin PDF versiyonu için lütfen tıklayınız.

Eskişehir Web Tasarım