PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

TÜZÜK

PULMONER HİPERTANSİYON ve SKLERODERMA HASTA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Orijinal onaylı tüzüğe erişemek için lütfen tıklayınız. 

 

         Derneğin Adı ve Merkezi

         Madde 1- Derneğin Adı: “Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği” kısa adı PAHSSC’dir. Merkezi İzmir’dir. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

Derneğin Logosu: Logomuz hastalık farkındalık sembolü olan kurdele şeklindedir. Yarısı Pulmoner Hipertansiyon hastalığının rengi olan mor, diğer yarısı da Skleroderma hastalığının rengi olan turkuaz renklerinden oluşur. Kurdelemizin üst kısmının, tam ortasında da, Eisenmenger hastalığını simgeleyen Kalp şekli bulunmaktadır.

 

Tüzük içerisinde “Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği” ifadesi kısaca "Dernek" adıyla kullanılacak.

Hastalık” tanımlaması da, hem Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve buna neden olabilecek; Skleroderma, Eisenmenger gibi diğer farklı hastalıklar ile bu hastalıklar sonucunda gelişen Akciğer Nakli ve Kalp-Akciğer Nakli hastalıklarını ifade etmek amacıyla, ortak bir çatı olarak kullanılacaktır.

 

         Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

         Madde 2- Dernek, Hastalık çatısı altında barındırdığı hastalık gruplarının niceliksel dağılımına bakmaksızın, eşit ağırlıkta temsil ederek, evrensel hasta haklarına erişebilmek, gerek hastanelerimizi ve doktorlarımızı gerekse toplumu, Hastalıklarımız konusunda bilinçlendirip, Bu hastalıklardan mağdur olan hastalarının ekonomik,  sosyal,  kültürel,  hukuki,  mesleki,  eğitim vb. hak  ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi ve toplumda daha kaliteli yaşam koşullarına erişebilmeleri, hastalarının yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve her türlü sorunları ile ihtiyaçlarına, olanakları ölçüsünde ilgilenmek, çözüm üretmek, Hastalık gruplarımız ile mücadelede etkin bir rol üstlenmek, bu hastalıkların önlenmesi, tanısı, teşhisi, her türlü tedavisi, habilitasyonu, rehabilitasyonu, hastalığın yönetilmesi ve benzeri faaliyetlerde çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek, faaliyetlerine iştirak etmek amacıyla hastalık gruplarımıza ait hasta ve yakınları tarafından kurulmuştur.

 

            Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:

1- Hastalık gruplarımızın toplumda tanınması ve tanıtılmasında, farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak,

2- Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak

3- Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

4- Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, abone olmak, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yazılı, görsel ve internet üzerinden yayınlar yapmak, çıkarmak, telefonla destek hizmeti sağlamak. Web sitesi kurmak, TV ve Türk ve yabancı yazarların eserlerinden faydalı gördüklerinin yayın hakkını almak, gerekirse tercüme etmek, yayınlamak.

5- Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

6- Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

7- Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla her türlü konuda iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

8- Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9- Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

10- Hastalık gruplarımıza ait bireyleri sosyal hayatta daha aktif bir rol üstlenmelerini sağlamak, bunun için gerekli altyapı ihtiyaçlarını oluşturmak ve çözümler üretmek.

11- Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek, kanuni hudut içinde gerekli taşınmazları iktisap etmek ve bunları nemalandırmak. Her türlü gayrimenkul bağışı kabul etmek.

12- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

13- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

14- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

15- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

16- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

17- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

18- Hastalık gruplarımıza ait bireylerin ihtiyaç duyabileceği ve sosyal güvenlik kapsamında olmayan veya sosyal güvenlik kapsamında olduğu halde esasen ihtiyacı karşılamayan; her türlü medikal cihaz, alet, araç vb. eşyaların alınması ve ulaştırılmasını sağlamak,

19- Temsil ettiğimiz hastalık grupları konularında, eğitim, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, seyahat, sağlıklı bir çevrede yaşama vb. haklarında ayrıma uğramadan, eşit yaşam hakkı sınırları içerisinde faydalanmalarını, bu alanda kanunların, anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin Türkiye'de uygulamaya hakim kılınması için çalışmak.

20- Dernek tüm bu faaliyetleri yaparken çalışma komisyonları oluşturabilir. Komisyonun çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sosyal ve hasta hakları alanlarında yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 

Derneğin Kurucu Üyeleri

            Madde 3: Derneğin kurucu üyeleri aşağıda adresleri yazılı olanlardır.

 

1

Kamil Hamidulah

2

Mahire Hamidullah

3

Nuran Sağlam

4

Hülya Keskin

5

Sibel Ercan

6

Emine Çayıroğlu

7

Begüm Fulya Adızel

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

            Madde 4: Derneğe üye olacakların, derneğin kurullarında faaliyet gösteren, ünvanı ne olursa olsun herkesin, en az kendisi kadar hasta ve bu hastalıktan mağdur olduğu bilincinde olması gerekir.

 

Derneğin iki tür üyesi vardır. Bunlar:

 

  1. Asil üye
  2. Onursal üye olarak adlandırılır.

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan, dernek üyelik şartlarına sahip her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

 

Başvuru formu ile birlikte 1 adet vesikalık fotoğraf ve Nüfus Cüzdanı fotokopisine ilaveten;

 

Asil üyelik için aranan şartlar; Hastalık gruplarımıza ait hasta veya yakını olmak. Eğer adaylar; kendileri hastaysa başvurularına, hastalıklarının tanısı ile ilgili rapor örneğini ekleyip öyle müracaat ederler, hasta yakınları ise rapora ilaveten, hasta yakınından alacakları referans; tavsiye mektubu ile yakını olduklarını belgelendirirler. Üyeliğe kabul için giriş bedeli ve ayrıca her yıl aidat ödenir.

 

Onursal üyelik için aranan şartlar; Derneğe veya temsil ettiğimiz hastalık grupları ile mücadele konusunda maddi ve manevi bakımdan önemli destek ve katkıda bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat ödeyebilirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakkı yoktur.

 

Aidat aylık olarak değil, yıllık olarak hesaplanır ve tek seferde ödenir. Her yıl en geç, Ocak ayının 31’i saat 16.30’a kadar, Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık aidat, tek seferde ödenerek,  üyelik yenilenir.

 

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyelerin derneğe giriş ödentisi ve üye olduğu yıla ait yıllık aidat ödeme tutarı ödenene kadar üyeliği başlatılmaz. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Derneğin asil üyeleri, Madde 3’te yer alan derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen hasta ve hasta yakınlarıdır. Yalnız asil üyeler, derneğin yönetim kuruluna seçilebilirler. Her asil üyenin genel kurulda, bir oy hakkı vardır.

 

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.  

 

Üyelikten Çıkma

         Madde 5: Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

         Madde 6: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

         1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

         2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

         3- Derneğin bütünlüğüne zarar verici, üyeleri arasındaki bağlılığı, birlik ve beraberliği bozucu hareketlerde bulunmak. ”BİZ” olamayan, ”BEN” merkezci olmak

         4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

         5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

         6- Yetkisi olmadığı halde derneği vecibe ve mesuliyet altına sokanlar ve zarar verenler, derneğin maddi ve manevi şahsiyetini zedeleyenler.

         7- Yıllık aidat borcunu ödemeyen üyeler dernekten çıkarırlar.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde dernek üyesi yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Çıkarılma kararının kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içeresinde yönetim kuruluna vereceği dilekçe ile genel kurul nezdinde itiraz edebilir. İtiraz ilk genel kurulda, görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. Süresinde itiraz edilmez ya da itiraz genel kurulda reddedilirse dernek yönetim kurulu üyenin kaydını siler. Dernek üyeliği çıkma veya çıkarılma ile sona eren kişinin tekrar üye olabilmesine genel kurul karar verir.

 

 

 

 

Dernek Organları

         Madde 7: Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

         1- Genel kurul,

         2- Yönetim Kurulu,

         3- Denetim Kurulu,

        

Dernek ihtiyaç duyduğunda başka organlar da oluşturabilir. Bu organlar, Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. Bu organlara genel kurul ve denetleme kurulunun görev yetkileri verilmez.

 

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

         Madde 8: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

         Genel kurul;

         1-  Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulu gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

 

Olağan genel kurul, 2 (iki) yılda bir; Mayıs ayı içinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya, yönetim kurulunca çağrılır.

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

         Çağrı Usulü

         Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek veya yazılı ya da üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

         Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 

         Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

         Toplantı Usulü

         Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; yani bir önceki yıla ait aidatları ödemiş bulunan üyelerin, yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

         Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

 

         Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 

         Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

         Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 

         Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

 

         Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

 

         Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal ve Destek üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

         Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

         Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

         Madde 9: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

 

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

         Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

         Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

 

         Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

         Madde 10: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

         1-Dernek organlarının seçilmesi,

         2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

         3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

         4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

         5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

         6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

        

         7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         8-İktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

         9-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

         10- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

         11-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         12-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

         13-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

         14-Derneğin vakıf kurması,

         15-Derneğin fesih edilmesi,

         16-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

17-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

18-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

         Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 11: Yalnız asil üyelerin oluşturduğu yönetim kurulu,  beş asil ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulunda yer alacak üyelerden en az birisinin orta düzeyde İngilizce veya Almanca veya Fransızca bilmesi zaruridir. Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.

          

         Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kuruluna aday olmak isteyenler, seçimli genel kurul tarihine 90 gün kala, aday oldukları konumu da belirterek, dernek başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Başkanlık için temsil edilen hastalık grupları hastası olma şartı aranır. Adaylık başvuruları Yönetim Kurulu tarafından usul açısından incelenerek durumu uygun olanlar Genel Kuruldan 30 gün önce tüm üyelere duyurulur.

         Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

         1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

      2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, dernek giderleri hakkında karar almak.

      3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

      4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, derneğin mallarını korunmasını sağlamak,

      5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

      6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

      7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

      8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

      9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

      10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

      11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

         12-Derneğin etkin yürütülmesi için komisyonlar kurmak, bu amaca uygun yönergeler hazırlamak ve komisyonların icra heyetini seçmek,

         13- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak

         14-Derneğe gelir kazandıracak kaynak önerilerinde bulunmak, Genel Kurula sunmak ve karar doğrultusunda uygulamayı gerçekleştirmek.

         15-Genel kurulun verdiği yetki ile iktisadi işletme açmaya ve işletilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

         16-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

         Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

         Madde 12-Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

         Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

         Denetim kurulu; derneğin, şubelerin ve temsilciliklerin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

         Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

         Derneğin Gelir Kaynakları

         Madde 13- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

         1- Üye Aidatı: Derneğe giriş ödentisi ve aidat yönetim kurulunca belirlenir ve bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir. Aidat aylara bölünmeden tek seferde ödenir.

         2-Dernek ileride şube açtığında, şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin P’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

         3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

8-Diğer gelirler. 

     

         Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

         Madde 14: Defter tutma esasları;

         Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

 

         Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

 

         Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

 

         Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

         Kayıt Usulü

         Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

         Tutulacak Defterler

         Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

         a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

         1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

         2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

         3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

         4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

         5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

         6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

        

         Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

         b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

         1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

         2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

         Defterlerin Tasdiki

         Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

         Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

         İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

 

         Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

         Madde 15: Gelir ve gider belgeleri;

         Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

         Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

         Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

         Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

 

         Alındı Belgeleri

         Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

         Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

         Yetki Belgesi

         Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

 

         Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.”

 

         Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

         Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

         Beyanname Verilmesi

         Madde 16- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

         Bildirim Yükümlülüğü

         Madde 17-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

 

         Genel Kurul Sonuç Bildirimi

         Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği Ek-3’te yer alan) Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir

 

        

 

Taşınmazların Bildirilmesi

         Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

 

         Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

         Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

         Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

         Değişikliklerin Bildirilmesi

         Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

         Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

         Derneğin İç Denetimi

         Madde 18- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

         Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

         Derneğin Borçlanma Usulleri

         Madde 19-Dernek, borçlanmaz.

 

         Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

         Madde 20-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

         Şubelerin Görev ve Yetkileri

         Madde 21-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

         Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

         Madde 22- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.     Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 23-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

   Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Eylül ayı içeresinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma

Madde 24-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

   Madde 25-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 26-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hastaları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

   Hüküm Eksikliği

Madde 27- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

  

Bu tüzük 27 (Yirmi yedi) maddeden ibarettir.

Eskişehir Web Tasarım