PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

TÜZÜK

PULMONER HİPERTANSİYON ve SKLERODERMA HASTA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Orijinal onaylı tüzüğe erişemek için lütfen tıklayınız. 

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: PULMONER HİPERTANSİYON ve SKLERODERMA HASTA DERNEĞİdir.

Kısa adı PAHSSc’dir

Derneğin merkezi İzmir’dir.    

Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

 

 

1.2. DERNEĞİN LOGOSU:

 

Logo, Pulmoner Hipertansiyon hastalığının farkındalık rengi mor ile Skleroderma hastalığının farkındalık rengi turkuaz renklerinden oluşur. Hastalık farkındalık sembolü olan kurdelenin üst kısmının tam ortasında da, Eisenmenger hastalığını simgeleyen kalp şekli bulunur. Logodaki kurdele, yanındaki yazılı açıklamanın yüksekliği boyutunda olup, sol yarısı mor ve sağ yarısı turkuazdır. Kurdelenin yanında derneğin kısa adı; mor renkli PAH ile turkuaz renkli SSc yer alır. Derneğin kısa adının altında derneğin uzun adı, mor renkle “Pulmoner Hipertansiyon ve” altında da turkuaz renkle “Skleroderma Hasta Derneği” hizalanmıştır. Logonun kullanımı, kullandırılması ve değiştirilmesi konusunda Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği Yönetim Kurulu yetkili olup yönetim kurulunda alınan kararlar doğrultusunda hareket edilir.

 

1.3. TANIMLAR:

 

 1. "Dernek" ifadesi tüzükte “Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği” yerine kullanılacaktır.
 2. “Hastalık” ifadesi tüzükte, Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH), Eisenmenger Sendromu, Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon (KTEPH) ve Pulmoner Hipertansiyonun nadir görülen alt türleri, Skleroderma ve İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (İPF) hastalıklarını “Hasta” ifadesi ise tüzükte yukarıda sayılan hastalıklar ve bu hastalıklar nedeniyle veya başka nadir akciğer hastalıklarına (Nadir hastalıklar toplumda 2000’de birden az sıklıkla görülen hastalıkları ifade etmektedir. Kaynak; Sağlık Bakanlığı Nadir Hastalıklar Sağlık Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2023-2027) bağlı olarak akciğer nakli ve kalp-akciğer nakli adaylarını ve nakilli hastaları ifade etmek amacıyla, ortak bir çatı olarak kullanılacaktır.
 3. Hasta Yakını” ifadesi tüzükte hastanın ailesi, akrabaları olabileceği gibi yakını olmayan bakım verenleri için de kullanılmaktadır.

 

 Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 Madde 2- Kar amacı gütmeyen Dernek, olanakları ölçüsünde;

 

 • Derneğin çatısı altında yer alan hastalık durumlarından tanı almış hasta ve hasta yakınları için, bu hastalıklarla yaşamayı kolaylaştıracak her türlü bilgi ve yaşam deneyimi hakkında yetkin bir başvuru noktası ve dayanışma kaynağı görevini üstlenmek; hastanelerimizi, doktorlarımızı ve toplumu, hastalıklarımız konusunda bilinçlendirmek,
 • Çatısı altında barındırdığı hastalık gruplarını, toplumda karşılaşılma sayısı veya dernek üye sayısı anlamında niceliksel dağılımlarına bakmaksızın, eşit ağırlıkta temsil etmek,
 • Bu hastalıklardan mağdur olan hasta ve hasta yakınlarının sağlıklı yaşam ve evrensel hasta haklarını tüm paydaşlar nezdinde savunarak toplumda daha kaliteli yaşam koşullarına erişebilmeleri, hastaların yaşam kalitesinin yükseltilmesi için her türlü sorun ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve çözüm üretmek,
 • Bu hastalıklardan mağdur olan hasta ve hasta yakınlarının ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, mesleki, eğitim, vb. hak ve çıkarlarını koruyup geliştirmek,
 • Bu hastalıklardan mağdur olan hasta ve hasta yakınlarının toplumsal, fiziksel konumlarının geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması, varsa ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin giderilmesi için gerekli çalışmaları yürüterek toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri sürekli dikkate alınan özgür üretken bireyler olarak toplum yaşamına etkin katılımlarını sağlamak,
 • Hastalık gruplarımız ile mücadelede etkin bir rol üstlenmek, bu hastalıkların önlenmesi, tanısı, teşhisi, her türlü tedavisi, habilitasyonu, rehabilitasyonu, hastalığın yönetilmesi ve benzeri faaliyetlerde çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vermek, faaliyetlerine iştirak etmek,
 • Nadir hastalığa sahip bireylerin yüksek yararlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek, onları ortak bir çatı altında eşit ve adil olarak temsil etmek, Nadir hastalıklara sahip tüm bireylerin sorunlarına çözüm bulmak, Nadir Hasta Dernek ve Federasyonları ile işbirliği yapmak ve diyaloğun geliştirilmesini sağlamak, Nadir hastalık alanında çalışan ulusal ve uluslararası tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ülkemizin temsil edilmesini sağlamak, Nadir hastalıklar ile ilgili toplumu bilinçlendirmek, farkındalık çalışmaları ile önyargılardan uzak bilinçli bireylerden oluşan bir toplum profili yaratmak, Nadir hastalıklara yönelik yasal mevzuatlar düzenlenmesinde aktif rol almak, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesindeki ilgili maddeler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmek, Nadir hastalıklara sahip tüm bireylerin toplum tarafından görünürlüğünü sağlamak, haklarını korumak, hak ihlallerini ortadan kaldırmaya yönelik çözümler üretmek, hayatın her alanına eşit ve adil şartlarda erişimlerini sağlamak ve toplum içinde yer almalarını hedeflemek, Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör ile işbirliğine dayalı faaliyetler yürütmek, ulusal düzeyde uygulanan sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesini, iyileştirilmesini sağlamak, öz savunuculuk bilincini geliştirmek, Nadir Hastaların ilaca, tedaviye, palyatif tedaviye erişmesini, hastaların istihdam, eğitim, sosyal hayata dahil edilmelerini sağlamak amacıyla diğer dernek ve federasyonlarla işbirliği yapmak, bu konuda federasyon kurmak,

amacıyla hasta ve hasta yakınları tarafından kurulmuştur.

     

      Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

 1. Dernek, tüzüğünde belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için, çatısı altında barındırdığı hastalık gruplarının veya nadir hastalığa sahip bireyler başta olmak üzere çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler ile diğer risk altındaki sosyal grupların; eğitim, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, seyahat, sağlıklı bir çevrede yaşama vb. haklarından ayrıma uğramadan, eşit yaşam hakkı sınırları içerisinde faydalanmaları, bu alanda kanunların, anayasanın ve uluslararası sözleşmelerin Türkiye’de uygulamaya hakim kılınması için çalışır. Bu bağlamda:

1.a. Dernek, çatısı altında barındırdığı hastalığa veya nadir hastalığa sahip bireyler başta olmak üzere kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların ve diğer risk altındaki sosyal grupların hak kaybından yola çıkarak, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde idari girişimlerde bulunur.

1.b. Dernek, çatısı altında barındırdığı hastalığa veya nadir hastalığa sahip bireyler başta olmak üzere kadınların, çocukların, engellilerin, yaşlıların ve diğer risk altındaki sosyal grupların hak kaybından yola çıkarak ve idari girişimlerin sonuç vermediği hallerde yasaların öngördüğü tüm hukuki girişimlerde bulunur. Davalar açar, açılmış davalara müdahil olur.

1.c. Dernek, çatısı altında barındırdığı hastalığa veya nadir hastalığa sahip bireyler başta olmak üzere gerektiği hallerde ve olanakları ölçüsünde çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engellilerin eğitim, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, sağlıklı bir çevrede yaşama vb. haklarından ayrıma uğramadan faydalanmaları için burs, sosyal yardım vb. maddi yardımlar yapar, bu konudaki bilimsel çalışmalara fon sağlar, sponsorluklar ve her türlü maddi destekte bulunur.

 1. Dernek, çatısı altında barındırdığı hastalığa veya nadir hastalığa sahip bireyler başta olmak üzere her tür gruba dahil engelli, geçici ya da süreğen hastalar, yaşlılar, hamile kadınlar gibi geçici ya da sürekli olarak hareket kısıtlılığı ya da yoksunluğu çeken insanların kamusal alanlardan, kamusal binalardan, toplu taşıma araçlarından faydalanmaları için gerekli olan erişilebilirlik kriterlerinin uygulamaya geçmesi için her türlü çalışmayı yapar. İdari ve yasal girişimlerde bulunur, kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü danışmanlık hizmetini sağlar, kentsel çevrenin ve her türlü mimari unsurun engellilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenlenmesi için gereken araştırmaları yapar, yaptırır, bilimsel çalışmalardan yararlanır, bu çalışmalara katkıda bulunur.
 2. Dernek, temel olarak özellikle çatısı altında barındırdığı hastalığa veya nadir hastalığa sahip bireyler başta olmak üzere geçici ve süreğen hastaların, sakatlık ve sakatlığa bağlı olarak gelişen hastalıkların tedavilerinin, yurtiçi ve gerektiği hallerde yurtdışında modern tıbbın kabul ettiği her türlü tedavi yöntemiyle tedavisinin sağlanması için gerekli yasal altyapının oluşturulması ve bu altyapının toplumun bütün bireylerince kullanılması için her türlü bilimsel çalışma ve raporlar hazırlar. İlgili kurum ve kuruluşlar nezdinde bildirimler, idari ve yasal girişimlerde bulunur. Bu konular hakkında kamuoyu yaratır. Hasta verilerinin (her türlü data, kan ve doku örneği vb.), modern tıbbın verileri ve etik değerleri dikkate alınmadan ve bireylerin bilgi ve onayları dışında tıbbi deneme ve deneylerde kullanılmasının önlenmesi için çalışır.
 3. Dernek amacın gerçekleştirilmesi için ulusal ve uluslararası kongreler, bilimsel konferans, kurs, seminer, panel, sempozyum ve benzeri bilimsel, yönetsel, sosyal ve eğitsel toplantılar düzenler, başka taraflarca düzenlenen bu tür etkinliklere katılır. İlgili Türk ve/veya yabancı otoriteleri bu faaliyetlere davet eder.
 4. Dernek amacın gerçekleştirilmesi için ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında kendi konusu ve amacı ile ilgili diğer dernek, vakıf, federasyon vb. kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurar, işbirliği yapar, yardımlaşır ve ortak çalışmalar yapar. Gerekli müsaadelerin alınması ve Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uymak koşuluyla uluslararası dernek, vakıf, federasyon vb. kurum ve kuruluşlara üye olur.
 5. Dernek, amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında dernek, vakıf, federasyon vb. üst kuruluş kurabilir. Gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurar.
 6. Dernek, üyelerinin, hastaların ve hasta yakınlarının dayanışma duygularını geliştirmek, birbirlerini tanımalarını sağlamak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, gezi, sosyal etkinlikler, tematik fikir toplantıları, kamplar ve eğlenceli etkinlikler vb. etkinlikler düzenler.
 7. Dernek, amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder, abone olur, dokümantasyon merkezi oluşturur, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yazılı, görsel, işitsel ve internet üzerinden yayınlar yapar, çıkarır, içerikler oluşturur, hazırlatır. Teknolojinin bütün imkanlarından yararlanır. Telefonla destek hizmeti sağlar. Web sitesi kurar, aplikasyonlar çıkarır, yaptırtır. TV ve radyo programları yapar, görsel, işitsel, yazılı, dijital materyaller hazırlar, hazırlatır ve yayınlatır. Türk ve yabancı yazarların, içerik oluşturucuların eserlerinden faydalı gördüklerinin yayın hakkını alır, gerekirse tercüme eder, yayınlar.
 8. Dernek, çatısı altında barındırdığı hastalık grubunun veya nadir hastalıkların toplumda tanınmasına, tanıtılmasına ve bunlar hakkında farkındalık yaratılmasına yönelik çalışmalarda bulunur.
 9. Dernek, çatısı altında barındırdığı hastalık grupları ve genel olarak nadir hastalıklar alanlarında bilimsel araştırma ve diğer çalışmaları yapanları destekler. Araştırmacılara, araştırmalara sponsorluk yapar. Araştırmacıları teşvik edici yarışmalar düzenler, burslar ve ödüller verir.
 10. Dernek, hastalık gruplarımıza ait bireylere yönelik her türlü bilimsel çalışmaya katılır, bilimsel kuruluşlarla, üniversitelerle, araştırma merkezleriyle işbirliği yapar, ortak çalışmalara katılır, ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşların sağladığı olanaklarla projeler hazırlar ve bunları ilgili mevzuat çerçevesinde uygular. Dernek, faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapar.
 11. Dernek, amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.
 12. Dernek, gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.
 13. Dernek, tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla her türlü konuda iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir.
 14. Dernek, üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açar, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder.
 15. Dernek, hastalık gruplarımıza ait bireylerin sosyal hayatta daha aktif bir rol üstlenmelerini sağlamak için gerekli ihtiyaçları belirler ve çözümler üretir.
 16. Dernek, faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder, kanuni hudut içinde gerekli taşınmazları iktisap eder ve bunları nemalandırır. Her türlü gayrimenkul bağışını kabul eder.
 17. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, yasal koşulları yerine getirerek ve gerekli bildirimde bulunmak şartıyla yurtdışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.
 18. Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, federasyon, birlik ya da platform gibi çatı örgütlenmelerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım alabilir ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunabilir. Bunun yanında 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.
 19. Dernek, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar.
 20. Dernek, yurtiçinde ve yurtdışında gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açabilir.
 21. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.
 22. Dernek, hastalık gruplarımıza ait bireylerin ihtiyaç duyabileceği ve sosyal güvenlik kapsamında olmayan veya sosyal güvenlik kapsamında olduğu halde esasen ihtiyacı karşılamayan ya da maddi olanaklarının yetersizliği nedeniyle hastaların ulaşamadıkları her türlü medikal cihaz, yardımcı malzeme araç ve gereç vb. eşyaları ilgili bireye ücretsiz bir şekilde sağlamak için girişimlerde bulunur ve bağışta bulunabilir.
 23. Dernek, hastalık gruplarımıza ait bireylerin istihdamı konusunda var olan yasal düzenlemelerin uygulanması ile eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanmalarını, okulların fiziki koşullarının düzenlenmesini sağlar, bu bireylerin çalışma hayatına daha fazla katılımı, çalışma koşullarının ve diğer sosyal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar.
 24. Dernek, hastalık gruplarımıza ait bireylerin yararına yasalarda değişiklik yapılması için teklifler hazırlar, yasa hazırlıklarına katkı verir, siyasi partiler ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapar, kamuoyu oluşturur.
 25. Dernek, tüm bu faaliyetleri yaparken çalışma komisyonları, kurulları oluşturabilir. Komisyonların ve kurulların çalışma esas ve usulleri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.
 26. Dernek, amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunur.

 

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, sağlık ve sosyal alanda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösterir.

 • Sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler
 • Toplum ve Kişi Sağlığını Korumaya Yönelik Dernekler
 • Hasta Hakları ve Dayanışmasına Yönelik Dernekler

 

Derneğin İlkeleri

 1. Bağımsızlık: Dernek, toplumun bütün kesim ve kuruluşlarına eşit mesafede durur.
 2. Eşitlik ve adalet: Dernek, temsil ettiği tüm hastalık gruplarında, her yaş, cinsiyet, dini ve etnik kökenden hasta ve hasta yakınına karşı eşit, adil, saygılı ve kapsayıcı şekilde yaklaşır.
 3. Hak savunuculuğu: Dernek, hak temelli yaklaşım ile hasta ve hasta yakınlarının hak ve mahremiyetlerini savunur.
 4. Dayanışma: Dernek, alınan kararlar ve yürütülen faaliyetlerde hasta odaklı ve her zaman hasta yararına duruş sergiler.
 5. Sürekli gelişim: Dernek, daha iyisini yapabilmek için sürekli kendisini değerlendirerek hizmetlerini ve süreçlerini günceller.
 6. Adanmışlık: Dernek, faaliyetlerini adanmışlıkla yürütür.
 7. Gönüllü çalışma: Dernek, faaliyetlerini gönüllülük esasıyla yürütür.
 8. İşbirliği ve çözüm odaklılık: Dernek, paydaşlar arası işbirliğine, çözüm odaklılığa, saygı ve özene inanır.
 9. Yenilikçilik / Güncellik: Dernek, hastalarının yaşam süresini ve kalitesini artırmaya yönelik yeniliklerin takipçisidir.
 10. Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik: Dernek, tüm paydaşlara karşı açık, şeffaf ve hesap verebilir tutum sergiler.
 11. Siyasi tarafsızlık: Dernek, siyasi tarafsızlık ilkesi ile hareket eder.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3- Derneğe üye olacakların, ünvanı ne olursa olsun derneğin kurullarında faaliyet gösteren herkesin, en az kendisi kadar hasta ve derneğin temsil ettiği hastalıklardan en az birinden mağdur olduğunun bilincinde olması gerekir.

 

Derneğin iki tür üyesi vardır. Bunlar:

 

 1. Asil üye
 2. Onursal üye olarak adlandırılır.

 

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, dernek üyelik şartlarına sahip her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir.

 

Derneğe üye olmak isteyenler, üyelik başvuru formunu doldurup bu formda belirtilen gerekli belgeleri ekleyerek, üyelik giriş bedeli ile yıllık aidatı dernek hesabına yatırdıklarına dair belge ile yönetim kuruluna başvururlar.

 

Asil üyelik için aranan şartlar: Hastalık gruplarımıza ait hasta veya yakını olmak. Adayların, başvuru sırasında hastalıklarının tanısını belgelendirmeleri zorunludur. Üyeliğe kabul için giriş bedeli ve ayrıca her yıl aidat ödenir.

 

Onursal üyelik için aranan şartlar: Gönüllüler, hastalık tanılarını belgelendiremeyenler,  derneğe veya temsil ettiğimiz hastalık grupları ile mücadele konusunda maddi ve manevi bakımdan önemli destek ve katkıda bulunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilir. Onursal üyeler istedikleri takdirde aidat ödeyebilirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz. Onursal üyelerin dernek yönetim kurulu için seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

Aidat aylık olarak değil, yıllık olarak hesaplanır ve tek seferde ödenir. Üyelik, her yıl en geç Ocak ayının son mesai günü saat 16.00’ya kadar, Yönetim Kurulunca belirlenen yıllık aidat tutarının tek seferde ödenmesiyle yenilenir.

 

Dernek yönetim kurulu başkanlığına yapılan üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Üyelerin derneğe giriş ödentisi ve üye olduğu yıla ait yıllık aidat ödeme tutarı ödenene kadar üyeliği başlatılmaz. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

 

Derneğin asil üyeleri, müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen hasta ve hasta yakınlarıdır. Yalnız asil üyeler, derneğin yönetim kuruluna seçilebilirler. Her asil üyenin genel kurulda, bir oy hakkı vardır.

 

Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

 

Üyelikten Çıkma

Madde 4-Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • İkazlara rağmen üyelik aidatını madde 3’te ifade edilen sürede ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 • Yetkisi olmadığı halde derneği vecibe ve mesuliyet altına sokanlar ve zarar verenler, derneğin maddi ve manevi şahsiyetini zedeleyenler,
 • Derneğin bütünlüğüne zarar verici, üyeleri arasındaki bağlılığı, birlik ve beraberliği bozucu hareketlerde bulunmak.

 

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

     

Dernek  Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

      1-Genel kurul,

      2-Yönetim kurulu,

      3-Denetim kurulu,

     

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Derneğin şubesinin açılması durumunda ise şube sayısı üçe kadar genel merkez ve şubelerinde kayıtlı üyelerden; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise genel merkezdeki kayıtlı üyeler şubelere nakledilerek şubelerin genel kurullarında seçilen delegelerden oluşur.

 

Genel kurul;

 

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir

 

Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Mayıs ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

 

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.       Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

     

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

      1- Dernek organlarının seçilmesi,

      2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

      3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

      5- Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

      6-  Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

      7- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      8- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

      9- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

      10- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

      11- Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi husunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

      12- Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

      13- Derneğin vakıf kurması,

      14- Derneğin fesih edilmesi,

      15- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

      16- Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

      17- İktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi

      18- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

     

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.          

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

      2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

      3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

      4- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

      5- Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

      6- Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

      7- Gereli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

      8- Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

      9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

      10- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

      11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

      12- Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

      13- Genel kurulun verdiği yetki ile iktisadi işletme açmaya ve işletilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

      14- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

     

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

      Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

      Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

      Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulun toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

      1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 20 TL, yıllık olarak ta 100 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,

      2- Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,

      3- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

      4- Dernek tarafından tertiplenen her türlü yayın ve piyango satışları, çay ve/veya yemekli toplantı, fuar, gösteri, kermes, müsamere, temsil, gezi ve eğlence, konferans, konser, resim, heykel, balo, vb. sanatsal, kültürel, etkinliklerden sağlanan gelirler.

      5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

      6- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

      7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

      8- Diğer gelirler.       

     

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

 

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

     1- Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

     2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

     3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

     4- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

     5- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

     6- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

     1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

     2- Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

     

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği buluna) “Gider Makbuzu” veya “Banka Dekontu” gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15’te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Yönetim kurulu asıl üyeleri ile Kanunun 24 üncü maddesine göre temsilci olarak görevlendirilenler hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Ek-19’da yer alan Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.  

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

     

Beyanname Verilmesi*

Madde 15-, Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

Bildirim Yükümlülüğü *

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen kırk beş gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3’te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde (…) mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

Yurt dışına yapılacak yardımlar ise, yardım yapılmadan önce dernekler tarafından mülki idare amirliğine bildirilir. Bildirimin şekli ve içeriği ile yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Dernekler, yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimini EK- 24; genel kurul toplantıları dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikleri Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimini EK- 25 doldurmak suretiyle, değişikliği izleyen kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. 

Dernek tüzüklerinde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen kırk beş gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Derneğin Borçlanma Usulleri      

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde 19-Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde 20-Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde 21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de uygulanır.

 

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde 22-Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Eylül ayı içersinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen kırk beş gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, şube sayısı üçe kadar genel merkez genel kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımı ile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla ise bu üyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeler aracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

Temsilcilik Açma*

Madde 23-Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

     

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

     

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Madde 25-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde PULMONER HİPERTANSİYON ve SKLERODERMA HASTA DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

     

Hüküm Eksikliği

Madde 26-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

       

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

 

YÖNETİM KURULU,

Ad Soyadı

görevi

İmza

KAMİL HAMİDULLAH

BAŞKAN

 

OLCAY SOYKAN

BAŞK YARD

 

ASLI ÇİÇEKOĞLU

SEKRETER

 

SİBEL ERCAN

SAYMAN

 

SERKAN ALMAZ

ASİL ÜYE

 

 

Bu tüzük 26 (Yirmialtı)  maddeden ibarettir.

Eskişehir Web Tasarım