PAHSSc, Nadir Hastalıklar Gününü Destekliyor

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

6698 SAYILI KVKK KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 

Bu açık rıza metni size, tarafınıza aydınlatma yapıldıktan sonra sunulmuştur. Lütfen önce aydınlatma metnini okuduğunuzdan ve bu metne özgür iradenizle onay verdiğinizden emin olunuz. Bu metne konu kişisel verilerin işlenmesine açık rıza verdikten sonra, dilediğiniz zaman açık rızanızı geri alabilirsiniz. Kişisel verilerinizi önemsiyor ve koruyoruz.

 

Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmekte olup bu açık rıza metni; aşağıda belirtilen belirli konulara ilişkin bilgilendirme içermektedir ve bu metne onay verip vermemek konusunda özgür olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği (‘‘PAHSSc’’) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni çerçevesinde;

 

KVKK’dan kaynaklanan hukuki sebeplere dayanarak kişisel verilerim, PAHSSc tarafından veri sorumlusu olarak veya gerekli güvenlik önlemleri alınmış veri işleyenler tarafından PAHSSc'nin paydaşlarına sunduğu hizmetleri yerine getirmek ve tüzüğünde yer alan amaçları gerçekleştirmek için en iyi koşullar altında faaliyetlerini güvenilir ve kesintisiz bir şekilde sürdürmesi, hizmet ve faaliyetlerinden faydalananlar ("faydalanıcılar’’)'ın memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, ödemelerin yapılması, mezkûr ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, ilgili ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, faydalanıcıları etkinliklerden ve diğer hizmetlerden haberdar etmek ve faydalanıcılarla akdedilen sözleşmelerin gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili kimlik bilgileri, adres bilgileri, iletişim bilgileri ve diğer kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere KVKK'nın 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini, elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini (bu tip hizmet sağlayıcıların yurtdışından hizmet satın alabileceğini), muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve (yurtiçi ve yurtdışına) aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak PAHSSc tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK kapsamında açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

 

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, PAHSSc tarafından; PAHSSc çalışanlarına, görevlilerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için PAHSSc’nin hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

 

Bununla birlikte, KVKK’nın 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; PAHSSc’ye başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimle ilgili ıslak imzalı dilekçemin bir nüshasını Karşıyaka Belediyesi Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi, 1851/10. Sk. No: 3, 35600 Karşıyaka/İzmir adresinde bulunan PAHSSc’ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

 

Ayrıca, PAHSSc ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri PAHSSc’e bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

 

KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı,

 

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin tarafınızca muhafaza edilmesine,

 

Özgür irademle rıza göstermeyi,

 

Kabul ediyorum                     ☐

Kabul etmiyorum                   ☐

 

Veri Sahibi

Adı Soyadı :   

Tarih : 

İmza : 

 

 

Not: Açık rıza metni, 18 yaşından küçük olanların ebeveynleri veya yasal vasileri tarafından doldurulmalıdır.

PDF versiyonu için lütfen tıklayınız.

Eskişehir Web Tasarım