Dergimiz Nefes Çıktı!

Dergimiz NEFES çıktııııı!

ENGELLİLERİN İSTİHDAMDA HAKLARI PLATFORMUNDAN AÇIK ÇAĞRI - 2020.09.15

BASINA KAMUOYUNA VE ENGELLİ ÖRGÜTLERİNE

Bu çağrı metnine imza veren her STK, platform, ağ ve aktivistler Engellilerin İstihdamda Hakları Platformunun doğal üyesidir. Metni hazırlayanlar ve imza verenler eşit temsil hakkına sahiptir.
KONU: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) İvedilikle Yapılması
İMZAYA AÇILDIĞI TARİH: 15.9.2020

Bizler Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu olarak; EKPSS’ye girecek engellilerin haklarının korunması için engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını, platformları ve ağları aşağıdaki metne imza vermeye davet ediyoruz.

Bizler, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavının (EKPSS) ÖSYM tarafından iptal edilerek belirsiz bir tarihe ertelenmiş olmasını kabul edilemez buluyoruz.
Bilindiği üzere 2020 Mart ayı başında artan vaka sayısı nedeniyle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ile ÖSYM ve kurumların yapacakları sınavlar ileri bir tarihe ertelenmişti.

Bu sınavlardan en erken yapılacak sınavlardan biri de 26 Nisan 2020 tarihi ile EKPSS idi. 2 yılda bir yapılan ve engellilerin kamuda istihdamları için tek şans olan bu sınav ne yazık ki yaz dönemine planlanmadı, önce 20 Eylül 2020 tarihine ardından 11 Ekim 2020 tarihine ertelendi. Yeniden ertelenen EKPSS'nin tarihi artık belli değil.

Bizler ÖSYM’nin 8 Temmuz’da sözünü verdiği; Ağustos ayı içinde EKPSS ek başvuru tarihini açıklamasını beklerken, 8 Eylül 2020 günü ÖSYM, Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi doğrultusunda EKPSS’nin ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.

ÖSYM Başkanlığı, okulların dahi açıldığı bu dönemde Bilim Kurulu tavsiyesi ile EKPSS’yi ertelerken karar sürecine kimlerin katıldığını bilmek isteriz. Engellilerin istihdam politikalarında aracı kurum olduğunu beyan eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, bu tavsiye hakkında görüş sorulmuş mudur? Eğer soruldu ise, kararın doğrudan etkilenen tarafları olarak bizler, bu sürece neden dahil edilmediğimizi bilmek isteriz. Eğer engellilik ile ilgili politikaların tarafı olan Bakanlık ve Genel Müdürlük erteleme kararına dahil edilmemişler ise Bakanlığı ve Genel Müdürlüğü, karar sürecine neden dahil edilmediklerine yönelik öz eleştiri yapmaya davet ediyoruz. Engelliler hakkındaki kararlarda Bakanlık ve kurumlar arasında bir koordinasyon yok ise bu durum, çok vahimdir.
Bizler, EKPSS’nin ertelenme gerekçesi ne olursa olsun, diğer sınavlar ertelenmediği halde sadece EKPSS’nin ertelenmiş olmasını bir ayrımcılık, bir hak ihlali olarak görmekteyiz.

Diğer sınavlar da ertelenmiş olsa idi, karara saygı duyardık. Ancak sadece EKPSS’nin ertelenmesi doğrudan ayrımcılıktır. Nisan ayından beri sınavın yapılmasını bekleyen engelli adaylara, sürece dair belirsizlik yaşatılıyor olması onların haklarının ihlalidir. Tüm umudunu sınava bağlamış olan engellilere hayal kırıklığı yaşatacak, bu gençlerin geleceğe umutla bakmasına engel olacak bir karar neden alınır, bunun sorgulanması gerekir.

Bu karar tamamen, BM Engelli Hakları Sözleşmesinin temel felsefesine aykırıdır. Neden aykırıdır: EKPSS’nin ertelenmesi kararında belli ki Bakanlık ve kurumlar arasında bir koordinasyon yoktur. Bu olmadığı gibi karar sürecine engelli örgütleri dahil edilmemiştir. Sınavda engellilere yönelik ne gibi önlemler alınacağını konuşmamız gerekirken, görülüyor ki; karar vericiler tarafından kolay olan seçildi ve doğrudan ertelenme kararı verildi.
COVİD-19 pandemisi sürecinde engelliler, toplumun geneline yönelik politika ve uygulamalarda ayrı tutulurken, “bizim olmadığımız yerde bizim hakkımızda konuşulması” alışkanlığına devam edilmekte ve karar alma süreçlerine katılmamız ısrarla engellenmektedir. Bu nedenle her kararın ardından fazlasıyla zarar görmekteyiz.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, bu karar hakkında şunu sorduk: ÖSYM, diğer sınavları ertelenmemiş iken neden sadece EKPSS’yi ertelendi?

Verilen yanıt şudur:
“EKPSS sınavına katılım sağlayacak engelli bireyler arasında göz ardı edilemeyecek bir oranda süreğen/kronik hastalığı bulunan, bu nedenle de Covid-19 salgını göz önünde bulundurulduğunda daha büyük bir risk altında olan bireyler bulunmaktadır.
Son dönem artan vakalar da dikkate alındığında süreğen hastalığı bulunan engelli bireylerin bu sınava katılımlarının riskler doğurabileceği;

Ayrıca, EKPSS’ye katılım sağlayacak ve yine göz ardı edilemeyecek oranda okuyucu ve/veya işaretleyici desteğine ihtiyaç duyan bireylerin sınav esnasında bu desteği alırken mesafeyi koruma olanaklarının olamayacağı, bunun da başta engelli adaylar olmak üzere onlara destek olan görevlileri de Covid-19 açısından savunmasız bırakabileceği;

Sıralanan bu iki temel nedenden kaynaklı olarak ÖSYM’nin,
Bilim Kurulu görüşü doğrultusunda sınavı ileri bir tarihe almış olmasının engelli bireyler açısından doğru bir karar olduğu, aksi takdirde ortaya çıkabilecek sonuçların daha büyük sorunları doğurabileceği, pandemi dönemlerinde engelli bireylerin diğer bireylere kıyasla özel olarak korunmaları gerektiği değerlendirilmektedir.”

Genel Müdürlüğün yukarıdaki açıklamasını, kabul etmediğimizi açıkça ifade etmek isteriz. Bu açıklamaya verecek haklı tepkilerimiz ve sorulacak sorularımız var.

Bu zamana dek yapılmış olan sınavlara (üniversite giriş sınavı, ALES, lise giriş, KPSS ve diğerleri) engelli ve kronik hastalığı olan adaylar katılmış mıdır; evet.

Bundan sonra da yapılacak olan tüm sınavlara engelli ve kronik hastalığı olan adaylar da katılabilecek midir; evet.

Planlı sınavlara engellilerin ve kronik hastalığı olanların katılmalarına yönelik bir yasak var mıdır; hayır.

EKPSS’nin ertelenmesinde engelliler için bahane edilen riskler, bu adaylar için söz konusu mudur; evet.

Verilen yanıtta bahsi geçen “göz ardı edilemeyecek oranda okuyucu ve/veya işaretleyici desteğine ihtiyaç duyan bireylerin” ertelenmeyen sınavlara katılımı yasak mıdır; hayır.

Gereken önlemler alınarak bu adaylar sınava girebilmekte midir; evet.

EKPSS’nin pandemide engelliler için yüksek risk olacağına karar verenlerin göz ardı ettiği bir gerçek var; engelli kamu çalışanları Haziran ayı başında beri çalışıyor, toplu taşıma araçlarına biniyor, işe gidip geliyor. Özel sektörde çalışanlar zaten hiçbir idari izin hakkından yararlanamıyor. Engelli ve kronik hastalığı olan sağlık çalışanları görevde.

Bu durumlar karşısında, yüksek risk altında olan engellilerin sözde “özel olarak korunmaları gerektiği” akla getirilmiyor da söz konusu EKPSS olduğunda neden “özel olarak korunmalarına” ihtiyaç duyuluyor.

Bu zamana dek engelliler hakkında alınan kararlarda engellilerin üstün yararı gözetilmezken, neden erteleme kararına kılıf olarak “koruma” bahanesi gösteriliyor.

Verilen yanıt; alınan kararda engellilerin ve onları temsil eden engelli örgütlerinin dikkate alınmadığının ve umursanmadığının göstergesidir.

Her zamanki gibi pandeminin bahane edilerek, engellilerin “hasta” olarak zarar görecekleri vurgusu ile “korunması gereken bireyler” olduğu öne çıkarılmıştır.

Bu kararla; engellilere HASTA olarak kabul eden bakışın esiri olunduğu, bu zarar verici tıbbi bakışın hak temelli politikaları engellediği açıkça beyan edilmiştir.

Sürece dahil edilmediğimiz her karardan zarar gördüğümüzü defalarca belirtmiş olmamıza rağmen, önerilerimizin ve uyarılarımızın dikkate alınmadığı da ortadır.

Engelli adaylar yıllardır bu sınava hazırlanıyor. Sınava hazırlanmak için işini bırakanlar var. Sınava girip atanma hayali kuran ve ailelerini geçindirmek zorunda olanlar var. Bu durumda olanların yaşadığı zorluklar göz ardı edilebilir mi?

EKPSS ek başvuru tarihi beklerken erteleme kararı verilmesi, sınava hazırlanan binlerce gencin geleceğini karartmıştır. Bu karar bizim mücadelemizi yok saymaktır. Beklentilerimiz bilindiği halde erteleme kararının alınması bizlere; kapalı kapılar ardından, bizden kaçırılan konular olduğunu düşündürtmüştür.

Bizler aşağıda isimleri yazılı Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu üyeleri olarak;

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakanımız Zehra ZÜMRÜT SELÇUK'un, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Orhan KOÇ'un ve ÖSYM Başkanı Halis AYGÜN’ün; BM Engelli Hakları Sözleşmesinin temel felsefesine ve ayrımcılık yasağına dikkatlerini çekerek;

1. Engellilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda sınava girebilmeleri için ne gibi önlemlerin alınacağını belirlemek üzere, Bakanlık, Genel Müdürlük, ÖSYM Başkanlığı ve engelli örgütlerinin katılımıyla acil bir toplantı düzenlenmesini,

2. Ertelenen EKPSS’nin -yeni bir karar ile diğer sınavlar ertelenmez ise- planlanan gününde; 11 Ekim 2020 tarihe dek ek başvuru işlemleri tamamlanamayacak ise en geç 15 Kasım 2020 tarihinde yapılması için gerekli çalışmalara devam edilerek, ivedilikle ek başvuru sürecinin başlatılmasını ve sınav tarihine ilişkin duyurunun ÖSYM tarafından yapılmasını

Talep ediyoruz.

1. 21 Diyarbekir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
2. 68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
3. Abdullah Mutlu TOKGÖZ, Engelli, Siyasetçi, Aktivist-Ankara
4. Abuzer Akkanat -SİME-SEN Malatya Engelliler Komisyonu Koordinatörü
5. Adana Martı Engelliler Spor Kulübü Derneği
6. Adana Yıldız Engelliler Derneği
7. Adana Yıldız Engelliler Spor Kulübü Derneği
8. Adıyaman Anadolu GAP Görme Engelliler Derneği
9. Adıyaman GAP Görme Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği
10. Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
11. Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
12. Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği
13. Aktif Engelliler Derneği, İzmir
14. Aktif Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Ankara
15. Aktif Görme Engelliler Derneği, Ankara
16. Albinizm Derneği, İstanbul
17. Ali GENÇ, Gazeteci, Aktivist-Bursa
18. Ali Haydar KOYUN Yazar/Aktivist Malatya
19. Ali YAYLACI-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Rize İl Temsilcisi
20. Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Van
21. Altınokta Körler Derneği Adana Şubesi
22. Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi
23. Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesi
24. Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi
25. Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi
26. Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi
27. Altınokta Körler Derneği Bingöl Şubesi
28. Altınokta Körler Derneği Bursa Şubesi
29. Altınokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi
30. Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi
31. Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi
32. Altınokta Körler Derneği Elazığ Şubesi
33. Altınokta Körler Derneği Elbistan Şubesi
34. Altınokta Körler Derneği Genel Merkez, Ankara
35. Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi
36. Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi
37. Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi
38. Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi
39. Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi
40. Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi
41. Altınokta Körler Derneği Osmaniye Şubesi
42. Altınokta Körler Derneği Sakarya Şubesi
43. Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi
44. Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi
45. Altınokta Körler Derneği Uşak Şubesi
46. Altınokta Körler Derneği Van Şubesi
47. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, Ankara
48. Amasya Engelliler Spor Kulübü Derneği
49. Amasya Yeşilırmak Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
50. Ana Kucağı Derneği, Ankara
51. Anadolu Engelliler Dayanışma Derneği, Isparta/Yalvaç
52. Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
53. Anadolu Lions Diyabet Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı
54. Anadolu Sessiz Umutlar Derneği, Ankara
55. Anatolia Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
56. Ankara Altınokta Spor Kulübü Derneği
57. Ankara DMD İle Mücadele Gönüllüleri Platformu
58. Ankara Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği
59. Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği
60. Ankara İnovatif Görme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
61. Ankara İnovatif Görme Engelliler Kulüpler Birliği
62. Ankara Mavi Ay Otistik Çocuklar ve Aileleri Derneği
63. Antalya Engel Tanımayanlar Derneği
64. Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği ve Kulübü Derneği
65. Ardahan Göle Engelliler Derneği
66. Artvin Engelliler Derneği
67. Artvin Görme Engeller Spor Kulübü Derneği
68. Aslan KAYA, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi
69. Ataşehir Engelliler Dayanışma Derneği, İstanbul
70. Ataz Şafak Spor Kulübü Derneği, Ankara
71. Atılgan Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
72. Atılgan Engelsiz Kültür ve Spor Derneği
73. Avrasya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, İzmir
74. Ayhan Zenbilci-Yazar, Programcı, Bursa
75. Ayyıldız Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
76. Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
77. Bandırma Bedensel Engelliler Derneği (BABED), Bandırma
78. Bandırma Engelime Renk Ver Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği
79. Başkent Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
80. Batıkent Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
81. Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği
82. Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği
83. Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü Derneği İstanbul
84. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Antalya
85. Bilal KIZARTICI, Aktivist-İstanbul
86. Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği
87. Bilecik Bozüyük İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Derneği
88. Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)
89. Bilecik Kent Konseyi Engelliler Meclisi
90. Bir Damla Kan Talasemi Derneği Şanlıurfa/Siverek
91. Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN)
92. Bismil Bedensel Engelliler Derneği, Diyarbakır
93. Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği (BİYONİK-DER) Ankara
94. Bolu Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
95. Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği
96. Bursa Değişim Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
97. Bursa Down Kardeşliği Derneği, Bursa
98. Bursa Genç Osmangazi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
99. Bursa Karagöz Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
100. Bursa Karagöz Hacivat Engelliler Bilim Kültür ve Dayanışma Derneği
101. Bursa Merinos Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
102. Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği (BUGES)
103. Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği
104. Bursa Serebral Palsi Derneği (BURSEDER)
105. Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı
106. Bursa Uludağ Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği
107. Cebrail KURNAZ-Özel Eğitimciler Temsilcisi, Burdur
108. Cemal GARİPOĞLU Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi
109. Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği
110. Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
111. Çankaya Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanlığı, Ankara
112. Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği, Samsun
113. Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Samsun
114. Çatalağzı Engelliler Derneği, Kilimli/Zonguldak
115. Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)
116. Denizli İşitme Engelliler Derneği
117. Denizli Otizm Derneği
118. Denizli Pamukkale Hemofili Derneği
119. Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Ankara
120. Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, Kayseri
121. Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
122. Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu, Mersin
123. Doğu Karadeniz MS (Multiple Skleroz) Özel Bireyler Derneği, Trabzon
124. Edirne Zihin ve Hareket Engelli Çocukları Koruma Derneği
125. Eğitim Gençlik Engelliler ve Spor Derneği, Samsun
126. Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Ankara
127. Ekrem KOCA, Siyasetçi, Aktivist-Eskişehir
128. Elazığ Fırat Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
129. Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
130. Engel Siz Olmayın Derneği, Aydın-Kuyucak
131. Engelim Olmayın Derneği, Muğla-Datça
132. Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Manisa-Salihli Şubesi
133. Engelli Dernekleri Federasyonu, Ankara
134. Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karabük
135. Engelli İnsan Hakları Derneği, Ankara
136. Engelli Kadınlar Derneği, Bursa
137. Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Ankara
138. Engelli ve Yakınları Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Kulübü Derneği, Ankara
139. Engelliler Kültür Derneği, Bursa
140. Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Istanbul/Sultangazi
141. Engelliler Platformu
142. Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER), İstanbul.
143. Engelliler ve Gençlik Derneği, Ankara
144. Engellilerle Yaşam Derneği, Ankara
145. Engelliyim Engel Tanımam Derneği, İskenderun
146. Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Hatay
147. Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ EĞİTİM-SEN)
148. Engelsiz Eğitim Platformu, Aksaray
149. Engelsiz Eğitim Platformu, Antalya
150. Engelsiz Hacettepe Gençlik Spor Kulübü Derneği, Antalya İl Temsilciliği
151. Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ SAĞLIK-SEN)
152. Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Ankara
153. Engelsiz Yaşamevi Derneği, Alanya /Antalya
154. Engelsiz Yürekler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul
155. Engelsizkariyer. com Ulusal Engelli İstihdamı Danışmanlık Ajansı
156. Engin KONAKÇI, Aktivist-Ankara
157. Erciş İşitme Engelliler Derneği, Van
158. Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER), Balıkesir
159. Erzincan Down Sendromu Derneği
160. Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Derneği
161. Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
162. Eşit Yaşam Derneği, İzmir
163. Evrensel Görme Özürlüler Derneği Genel Merkez, Ankara
164. Fedakar ÖZDEMİR, Aktivist-Ankara
165. Galip Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
166. Gamze TEKEŞ, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara
167. Gaziantep Bedensel Engelliler Derneği
168. Gaziosmanpaşa Engelliler Spor Kulübü Derneği, İstanbul
169. Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Merkez, Ankara
170. Gören Kalpler Eğitim Derneği, Bodrum Şubesi
171. Gören Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
172. Gören Kalpler Tandem Spor Kulübü Derneği
173. Görme Engelli Gaziler Derneği, Ankara
174. Görme Engelli Spor Kulüpleri Birliği, (60 Kulüp)
175. Görme Engelliler Bilişim İletişim Derneği (GENBİL), Ankara
176. Görme Engellilerin Eğitimine Destek Derneği, Ankara
177. Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara
178. Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER), İstanbul
179. Güçlü Eller Engelliler Kulübü Derneği, Ankara
180. Gülcan ERDEMİR, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu Eskişehir Temsilcisi
181. Gülpınar DOĞAN, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İstanbul Temsilcisi
182. Gümüşhane Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
183. Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği
184. Hatice Çiydem YILDIZ, Altınokta Körler Derneği Gönüllüsü, Bursa
185. Hatice YILDIZ, Sosyal Hizmet Uzmanı, Aktivist-Ankara
186. Herkes için Turizm Derneği, İzmir
187. Hopa Bedensel Engelliler Derneği, Artvin
188. Hüseyin Özlük Siyasetçi Yazar, Aktivist, Ankara
189. Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
190. İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD), İzmir
191. İnovatif Düşünme Girişimcilik ve Hayat Boyu Öğrenme Derneği, Lalahan/Elmadağ-Ankara
192. İşitme Engelli Çocuklar ve Aileler Spor Kulübü Derneği Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir
193. İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul
194. İzmir Engel Siz Yaşam Derneği
195. Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği
196. Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Spor Kulübü Derneği
197. Kahramanmaraş Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
198. Kahramanmaraş Ertuğrulgazi Engelliler Spor Kulübü Derneği
199. Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği
200. Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAMUENDER), Ankara
201. Karadeniz Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Ordu
202. Karahisar Kalesi Görmeyenler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği
203. Karaman Engelliler Spor Kulübü Derneği
204. Kars Dolunay Derneği
205. Kırıkkale Görme Engelliler Derneği Genel Merkez
206. Kistik Fibrozis Aile ve Yardımlaşma Derneği (KİFDER), İstanbul
207. Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği
208. Kocaeli Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Birey ve Aileleri Rehabilitasyon Habilitasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği (KOSEBDER)
209. Kolostomili ve Ostomililer Derneği, İzmir
210. Konya Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
211. Konya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
212. Konya Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Derneği
213. Konya Hilal Engelliler Spor Kulübü Derneği
214. Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Derneği
215. Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü Derneği
216. Körlere Eğitim ve Destek Derneği (KÖRDES), İstanbul
217. Kumru Hasta Haklarını Koruma Derneği Ordu
218. Kurtuluş Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara
219. Küresel Görme Engelliler Gençlik Spor Kulüpleri Topluluk Derneği
220. Kütahya Engelliler Zafer Kulübü Derneği
221. Lotus Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara
222. Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
223. Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
224. Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
225. Manisa Spil Engelliler Spor Kulübü Derneği
226. Marmara İşitme Engelliler Derneği, İstanbul
227. Memnune Buket DOĞAN-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Kırşehir İl Temsilcisi
228. Mersin Engellileri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
229. Mersin işitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği
230. Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, Mersin
231. Miraç Dursun, Aktivist
232. Mobbing ile Mücadele Derneği Engellilik Genel Koordinatörlüğü
233. Mobbing ile Mücadele Derneği, Ankara
234. Muhammed Abit ÇEVİK- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Siirt İl Temsilcisi
235. Mukaddes ÇAKMAK, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Engelli Komisyon Başkanı
236. Mustafa Oğuz MUCURLUOĞLU, Aktivist, Yazar-Ankara
237. Mustafa ÖLMEZ-Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi
238. Nazilli Bedensel Engelliler Derneği
239. Necmettin ÖZEN / Engelli hakları savunucusu Cizre/Şırnak
240. Nurten AKTAŞ, Yazar, Aktivist-Ankara
241. Oğuzhan Ceran, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Konya Temsilcisi
242. Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Samsun
243. Osman Nuri Bayrak, Aktivist- Ankara
244. Otizm Vakfı, Ankara
245. Otizmli Çocuklar Derneği, Erzurum
246. Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği, Ankara
247. Ökkeş DEMİRCİ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi
248. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği (ÖZRÖ-DER), İstanbul
249. Pamukkale Sağır Spor Derneği
250. Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği, Konak-İzmir
251. Ramazan ÇETİNKAYA, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İl Temsilcisi, Zonguldak
252. Raylı Sistemler Teknolojileri Mezunları Derneği (RESTDER) Engelsiz Bireyler Kolu, Eskişehir
253. Recep Hoşoğlu Rize Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Sekreteri
254. Sağır Gençlik ve Doğa Sporları Federasyonu, Ankara
255. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)
256. SAHİMSEN Engelliler Komisyonu
257. Sakarya Engelliler Güçlendirme Derneği
258. Samsun Engelliler Federasyonu
259. Samsun İşitme Engellileri Derneği
260. Samsun İşitme Engellileri Spor Kulübü Derneği
261. Samsun Otizmli Çocuklar Derneği
262. Saruhanlı Engelliler Derneği Saruhanlı/Manisa
263. Selçuk Üniversitesi Otizm Derneği, Konya
264. Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Bireyler Araştırma Geliştirme Bilim Teknoloji ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DASEP), Kocaeli-Darıca
265. Serebral Palsili Bireyler ve Yakınları Derneği (SEBİDER), Bursa
266. Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Eskişehir
267. SESSİZSİNİZ Aktivist İşitme Engelliler Hareketi
268. Sınırlı Sorumlu Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, İzmir
269. SİMESEN Engelliler Komisyonu
270. Sincan Ortopedik Özürlüleri ve Aileleri Dayanışma Derneği, Ankara
271. Sistinozis Hastalıkları Derneği, Ankara
272. Siverek Engelliler Derneği
273. Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN)
274. SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Tepebaşı/Eskişehir
275. Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Manisa Soma
276. Sorgun Engelliler Umut Derneği, Yozgat
277. Suat ŞEKERCİ, Birleşik Devlet Memurları Sendikası Elazığ İl Temsilcisi
278. Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği, Tekirdağ
279. Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Şanlıurfa
280. Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Manisa
281. Şişli Bedensel Engelliler Derneği, İstanbul
282. Şişli Can Zihinsel Engelliler Derneği, İstanbul
283. Şule ÖZCAN, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara
284. Şule SEPİN İÇLİ, Psikolog, Aktivist-Ankara
285. Tarık ÖNCÜ, Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Samsun İl Temsilcisi
286. Timsahlar Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Bursa
287. Toplum Ruh Sağlığı Derneği (TORSAD)
288. Trabzon Engelsiz Turizm Derneği
289. Trabzon Görme Özürler Sanat ve Spor Kulübü Derneği
290. Tunceli Bedensel Engelleri Destekleme Derneği
291. Tüketici Sorunları Derneği (TUSODER), İstanbul
292. Tülin EROL, Aktivist, Bodrum-Muğla
293. Tüm Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir
294. Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY), Ankara
295. Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZERK-DER), Ankara
296. Türkiye Beyazay Derneği Erzurum Şubesi
297. Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı, Ankara
298. Türkiye Engelliler Meclisi Afyon İl Engelliler Meclisi
299. Türkiye Engelliler Meclisi Ankara İl Engelliler Meclisi
300. Türkiye Engelliler Meclisi Aydın İl Engelliler Meclisi
301. Türkiye Engelliler Meclisi Bingöl İl Engelliler Meclisi
302. Türkiye Engelliler Meclisi Bursa İl Engelliler Meclisi
303. Türkiye Engelliler Meclisi Denizli İl Engelliler Meclisi
304. Türkiye Engelliler Meclisi Diyarbakır İl Engeliler Meclisi
305. Türkiye Engelliler Meclisi Elazığ İl Engelliler Meclisi
306. Türkiye Engelliler Meclisi Gaziantep İl Engelliler Meclisi
307. Türkiye Engelliler Meclisi Giresun İl Engelliler Meclisi
308. Türkiye Engelliler Meclisi Hatay İl Engelliler Meclisi
309. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Anadolu Yakası İl Engelliler Meclisi
310. Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Avrupa Yakası İl Engelliler Meclisi
311. Türkiye Engelliler Meclisi İzmir İl Engelliler Meclisi
312. Türkiye Engelliler Meclisi Kahramanmaraş İl Engelli Meclisi
313. Türkiye Engelliler Meclisi Kars İl Engelliler Meclisi
314. Türkiye Engelliler Meclisi Kocaeli İl Engelliler Meclisi
315. Türkiye Engelliler Meclisi Konya İl Engelliler Meclisi
316. Türkiye Engelliler Meclisi Kütahya İl Engelliler Meclisi
317. Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Engelli Meclisi
318. Türkiye Engelliler Meclisi Mersin İl Engelliler Meclisi
319. Türkiye Engelliler Meclisi Nevşehir İl Engelliler Meclisi
320. Türkiye Engelliler Meclisi Ordu İl Engelliler Meclisi
321. Türkiye Engelliler Meclisi Rize İl Engelli Meclisi
322. Türkiye Engelliler Meclisi Sakarya İl Engelliler Meclisi
323. Türkiye Engelliler Meclisi Samsun İl Engelliler Meclisi
324. Türkiye Engelliler Meclisi Sinop İl Engelliler Meclisi
325. Türkiye Engelliler Meclisi Tekirdağ İl Engelliler Meclisi
326. Türkiye Engelliler Meclisi Uşak İl Engelliler Meclisi
327. Türkiye Engelliler Meclisi Van İl Engelliler Meclisi
328. Türkiye Engelliler Meclisi Zonguldak İl Engelli Meclisi
329. Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK) Ankara
330. Türkiye Görme Engelliler Derneği (TÜRGEV) Genel Merkez, İstanbul
331. Türkiye Görme Engelliler Derneği Batman Şubesi
332. Türkiye İşitme Engelliler Derneği, İstanbul
333. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Ankara Şubesi
334. Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, İstanbul
335. Türkiye Körler Federasyonu
336. Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi
337. Türkiye Körler Vakfı, Ankara
338. Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu
339. Türkiye Özel Eğitim Vakfı, Karabük
340. Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Merkezi, İstanbul
341. Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi
342. Türkiye Sakatlar Derneği Afyon şubesi
343. Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şubesi
344. Türkiye Sakatlar Derneği Aksaray Şubesi
345. Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi
346. Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi
347. Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi
348. Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi
349. Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi
350. Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi
351. Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi
352. Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi
353. Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi
354. Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şubesi
355. Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi
356. Türkiye Sakatlar Derneği Bitlis Temsilciliği
357. Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği
358. Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi
359. Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi
360. Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi
361. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi
362. Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi
363. Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi
364. Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi
365. Türkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi
366. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi
367. Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şubesi
368. Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi
369. Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi
370. Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi
371. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi
372. Türkiye Sakatlar Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi
373. Türkiye Sakatlar Derneği Gönen Şubesi
374. Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi
375. Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi
376. Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi
377. Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi
378. Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi
379. Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi
380. Türkiye Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliği
381. Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi
382. Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi
383. Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi
384. Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi
385. Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi
386. Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği
387. Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği
388. Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi
389. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi
390. Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi
391. Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi
392. Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi
393. Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi
394. Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi
395. Türkiye Sakatlar Derneği Şile Temsilciliği
396. Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi
397. Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi
398. Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi
399. Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesi
400. Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi
401. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi
402. Türkiye Spina Bifida Derneği Ankara Şubesi
403. Ufuk Engelsiz Yaşam Derneği, İzmir
404. Uluslararası Görme Engelliler Spor Kulüpleri
405. Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği, Trabzon
406. Uluslararası Toplum Gelişimi Derneği (UTGD) Ankara
407. Umut KOŞAN, Aktivist, Gazeteci, Sivas
408. Umut Yol Engellileri Koruma Derneği, Ankara
409. Uygar Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Bursa
410. Uygar Görme Engelliler Derneği, Ankara
411. Üç Yıldız Körler Derneği, Kocaeli
412. Ümraniye Tüm Engelliler Platformu, İstanbul
413. Van İşitme Engelliler Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Kulübü Derneği
414. Yasam Boyu Eğitim Derneği, Ankara
415. Yaşadıkça. com
416. Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği
417. Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Ankara
418. Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER), İstanbul
419. Yeşil Iğdır Engelliler Derneği, Iğdır
420. Yeter SUCU, Aktivist, Ankara
421. Yusuf Durdurmuş, Sakarya Hendek Görme Engelliler Bağımsız Yaşam Koçu
422. Yüzümle Mutluyum Derneği, İstanbul
423. Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum
424. Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği, Batman
425. Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği, İzmir/Ödemiş

Bu metin; Türkiye Körler Federasyonu Başkanı Avukat Suha SAĞLAM, Altınokta Körlere Hizmet Vakfı Başkanı Avukat Turhan İÇLİ, Gören Kalpler Eğitim Derneği Başkanı Psikolog Erol SAYYIDAN, Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Engelliler Komisyonu Başkanı Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşe SARI, Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Başkanı Şükrü BOYRAZ ve İşitme Engellileri ve Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Onur CANTİMUR tarafından hazırlanmıştır.

Bu metne imza vermek isteyen örgütlerin bu paylaşım altına örgüt isimlerini il ve ilçe olarak yazmalarını rica ediyoruz. İmza veren her isim, Engellilerin İstihdamda Hakları Platformunun doğal üyesidir. İsimler, alfabetik sıra ile sıralanmaktadır. Her üyenin katılımında sıralama yeniden düzenlenecektir.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10224538317746447&id=1263393046

Ayrıca Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Merkezi tarafından başlatılan imza kampanyasına destek bekliyoruz. 13 bine yaklaşan imza ile yükselen bu Kampanyayı, sayfamızdan görebilirsiniz.

 

Ayşe SARI

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN) Kurucu Üyesi

Engelliler Komisyonu Başkanı

 

Eskişehir Web Tasarım